Solutions

Resources

Finnish
Finnish

Sopimusehdot sovelluskehittäjille

1. Yleistä

ReceiptHero Oy on kehittänyt sähköisten kuittien välittämisen ja siihen liittyvien palveluiden mahdollistavan avoimen ReceiptHero-kuittiekosysteemin (“ReceiptHero-palvelu”).

ReceiptHero-palvelua voivat hyödyntää kuitteja tuottavat elinkeinonharjoittajat (“Elinkeinonharjoittajat”), kuitteja käsittelevät ja niihin liittyviä palveluja tarjoavat sovelluskehittäjät ("Sovelluskehittäjät”, sovellustensa osalta "Kumppanisovellukset"), yritysasiakkaat edustajineen ("Yritysasiakkaat"), sekä täysi-ikäiset kuluttajat ("Kuluttajat"). Yritysasiakkaisiin ja kuluttajiin viitataan jäljempänä yhdessä ja erikseen termillä ”Loppukäyttäjät”. Sovelluskehittäjä voi halutessaan pyytää ReceiptHeroa käsittelemään myös niiden Sovelluskehittäjän asiakkaiden sähköisiä kuitteja, jotka eivät ole sopimussuhteessa ReceiptHeroon ("Sovelluskehittäjän Asiakkaat").

ReceiptHerolla on useita yhteistyökumppaneita, kuten kassajärjestelmien tarjoajia, maksupalveluntarjoajia, maksukorttijärjestelmiä tai muita maksuekosysteemeissä toimivia luotettavia palveluntarjoajia (jäljempänä “Yhteistyökumppanit”), jotka osallistuvat ReceiptHero-palvelun toimittamiseen. Yhteistyökumppanit, Elinkeinonharjoittajat ja Kumppanisovellukset on listattu ReceiptHeron verkkosivuilla (https://www.getreceipthero.com/fi) ja ReceiptHero-palvelussa.

Näissä yleisissä sopimusehdoissa määritetään ne ehdot, joiden mukaan ReceiptHero-palvelu integroidaan osaksi Kumppanisovellusta ja joiden mukaan Sovelluskehittäjä voi hyödyntää ReceiptHero-palvelua liiketoiminnassaan.

2. Sopimus

Nämä yleiset sopimusehdot yhdessä ReceiptHeron ja Sovelluskehittäjän mahdollisten muiden erikseen hyväksymien sopimusasiakirjojen kanssa muodostavat ReceiptHero-palvelua koskevan koko sopimuksen (”Sopimus”) ReceiptHeron ja Sovelluskehittäjän välillä.

Sopimus syntyy, kun Sovelluskehittäjä on kirjallisesti hyväksynyt Sopimuksen. Jos sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitoja, sovelletaan ensisijaisesti muita sopimusasiakirjoja, ja toissijaisesti näitä yleisiä sopimusehtoja.

3. Integraatio, suhteet Loppukäyttäjiin

ReceiptHero-palvelu integroidaan osaksi Kumppanisovellusta erillisen integraatioprojektin mukaisesti (”Integraatio”). Integraatio toteutetaan ReceiptHeron tarjoamien rajanpintojen avulla sekä ReceiptHeron vaatimusten ja määritysten mukaisesti.

Sovelluskehittäjä toteuttaa Integraation omalla kustannuksellaan ja haluamassaan aikataulussa, ellei Sopimuksessa toisin sovita. Sovelluskehittäjä pitää ReceiptHeron tietoisena Integraation etenemisestä ja vastaa Integraatiota koskeviin ReceiptHeron kysymyksiin ilman aiheetonta viivytystä. Sovelluskehittäjä voi ryhtyä hyödyntämään ReceiptHero-palvelua, kun ReceiptHero on kirjallisesti hyväksynyt Integraation.

Osana Integraatiota osapuolet sopivat miten sopimukset solmitaan loppuasiakkaiden kanssa. Loppuasiakkaat voivat olla sekä ReceiptHeron Loppukäyttäjiä että Kumppanisovelluksen käyttäjiä.

Ellei toisin sovita, ReceiptHero ja Sovelluskehittäjä solmivat kukin omat sopimuksensa loppuasiakkaan kanssa, ja siten ReceiptHero ja Sovelluskehittäjä toimivat molemmat itsenäisinä rekisterinpitäjinä loppuasiakkaille. Tällöin Sovelluskehittäjän tulee sisällyttää viimeisin versio ReceiptHeron Loppukäyttäjien käyttöehdoista ja ReceiptHeron tietosuojakäytännöstä Kumppanisovellukseen, jotta Kumppanisovelluksen kautta rekisteröityvä tai ReceiptHero-palvelun aktivoiva tai sitä käyttävä loppuasiakas hyväksyy edellä mainitut käyttöehdot ja vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä ReceiptHeron tietosuojakäytännön. Näiden ominaisuuksien toteutustavat sovitaan tarkemmin Integraation yhteydessä.

Jos ReceiptHero ei solmi omia sopimuksiaan loppuasiakkaan kanssa, Sovelluskehittäjä toimii ainoana rekisterinpitäjänä ja on vastuussa kaikkien tarvittavien sopimusten solmimisesta ja/tai tarvittavien suostumusten hankkimisesta sellaisella tavalla Sovelluskehittäjän Asiakkaalta, joka mahdollistaa ReceiptHeron toimimisen näissä yleisissä sopimusehdoissa sovitulla tavalla tietojen käsittelijänä.

4. Sähköisten kuittien ja maksutapahtumatietojen hyödyntäminen

ReceiptHero välittää sähköiset kuitit Kumppanisovellukseen Sovelluskehittäjän kanssa sovitulla tavalla. ReceiptHero välittää Kumppanisovellukselle vain sellaisia sähköisiä kuitteja, jotka liittyvät Sovelluskehittäjän Asiakkaisiin tai sellaisiin Loppukäyttäjiin, jotka ovat aktivoineet Kumppanisovelluksen ReceiptHero-palvelussa.

Sovelluskehittäjä hyväksyy, että Elinkeinonharjoittajat voivat oman harkintansa mukaan milloin tahansa kieltää sähköisten kuittien lähettämisen tiettyihin Kumppanisovelluksiin. Se, että tietyn Elinkeinonharjoittajan sähköisiä kuitteja on aikaisemmin toimitettu Kumppanisovellukseen, ei takaa sitä, että sähköisiä kuitteja toimitetaan tulevaisuudessa.

Sovelluskehittäjä voi käyttää sähköisiä kuitteja ja niihin sisältyviä tietoja, jotka on välitetty ReceiptHero-palvelun kautta, vain Sopimuksessa määriteltyjä tarkoituksia varten (”Sallitut Tarkoitukset”). Ellei toisin ole sovittu, Sovelluskehittäjä ei saa (i) jakaa, paljastaa, jälleenmyydä, jakaa uudelleen, vuokrata tai alilisensoida sähköisiä kuitteja tai niihin sisältyviä tietoja kolmansille osapuolille (mukaan lukien yhdistettynä muihin tietoihin); (ii) luoda johdannaisteoksia sähköisistä kuiteista tai niiden sisältämistä tiedoista; (iii) käyttää sähköisiä kuitteja tai niihin sisältyviä tietoja kohdentamiseen, raportointiin, tuoteominaisuuksiin, profilointiin, asiakkaiden käyttäytymismallien analysointiin, luokitteluun, hintavertailuun tai muuhun markkinointiin; (iv) käyttää sähköisiä kuitteja tai niiden sisältämiä tietoja mihin tahansa muuhun tarkoitukseen, joka ReceiptHeron harkinnan ja tulkinnan mukaan on laiton tai muuten ReceiptHero-palvelulle haitallinen; tai (v) luovuttaa, myydä, alilisensoida, vuokrata tai muuten siirtää Sovelluskehittäjän oikeuksia sähköisiin kuitteihin tai niihin sisältämiin tietoihin kolmansille osapuolille.

Jos Sovelluskehittäjälle toimitetaan maksutapahtumatietoja ReceiptHeron Yhteistyökumppaneilta Integraatiota varten, tähän liittyvistä ehdoista sovitaan erillisessä liitteessä.

5. Sovelluskehittäjän pääasialliset tehtävät

Sovelluskehittäjän pääasiallisina tehtävinä on (i) tarjota Loppukäyttäjille sähköisten kuittien tarkastelupalveluita tai muita erikseen sovittuja sähköisiin kuitteihin perustuvia lisäarvopalveluita, (ii) tarjota Loppukäyttäjille ja Sovelluskehittäjän Asiakkaille ns. ensimmäisen tason tukipalvelut ReceiptHero-palvelun mahdollisten häiriö- ja vikatilanteiden varalle, (iii) ylläpitää osaltaan Integraatiota, Kumppanisovellusta ja muita ReceiptHero-palvelun toiminnan kannalta tarpeellisia toimintaympäristöjä ja tietoliikenneyhteyksiä, sekä (iv) pyrkiä osaltaan varmistumaan siitä, etteivät Loppukäyttäjät ja Sovelluskehittäjän Asiakkaat käytä väärin ReceiptHero-palvelua.

Sovelluskehittäjä vastaa lisäksi siitä, että sen oma henkilökunta, joka on tekemisissä ReceiptHero-palvelun kanssa, tuntee ReceiptHero-palvelun perusominaisuudet ja toimintaperiaatteet, sekä on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta tietojen käsittelyssä.

Sovelluskehittäjän tulee ReceiptHeron tai Yritysasiakkaan pyynnöstä viipymättä estää sellaisten Yritysasiakkaiden edustajien pääsy ReceiptHero-palveluun Kumppanisovelluksen yhteydessä, jotka eivät ole enää Yritysasiakkaan palveluksessa.

Lisäksi Sovelluskehittäjän tulee ReceiptHeron tai Loppukäyttäjän pyynnöstä poistaa sellaisten Loppukäyttäjien tiedot, joita koskevien tietojen poistamista tai käsittelyn lopettamista Loppukäyttäjä on tietosuojalainsäädännön nojalla pyytänyt, sekä kohtuullisessa määrin avustaa ReceiptHeroa muidenkin tietosuojalainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden täyttämisessä.

Sovelluskehittäjä määrittää Loppukäyttäjille tarjoamiensa palveluiden tarkan sisällön, kuten myös sovellettavat ehdot ja maksut, ja on yksin vastuussa näiden palveluiden tuottamisesta.

6. ReceiptHeron ylläpito, vikatilanteet ja tukipalvelut

ReceiptHero pyrkii kohtuullisin toimin siihen, että ReceiptHero-palvelu ja sen rajapinnat ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä pois lukien ReceiptHeron kehitys- tai huoltoajankohdat, joista ReceiptHero pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

ReceiptHero-palvelun häiriö- tai vikatilanteissa Sovelluskehittäjän tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemastaan viasta ReceiptHerolle. Sovelluskehittäjän tulee lisäksi tarjota Loppukäyttäjille ja Sovelluskehittäjän asiakkaille ns. ensimmäisen tason tukipalvelut ReceiptHeron mahdollisten vika- tai häiriötilanteiden varalle.

ReceiptHero toimittaa Sovelluskehittäjälle ensimmäisen tason tukipalveluiden tarjoamiseksi tarvittavia ohjeita ja materiaaleja. Sovelluskehittäjä voi eskaloida tukipyynnön ReceiptHerolle ns. toisen tason tukeen, jos tukipyyntöä ei voida ratkaista ReceiptHeron toimittaminen ohjeiden ja materiaalien avulla.

7. Muutokset

ReceiptHero voi kehittää ja muuttaa ReceiptHero-palvelua. ReceiptHerolla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä vähintään 90 päivää etukäteen. Jos Sovelluskehittäjä tämän jälkeen käyttää ReceiptHeroa, sen katsotaan hyväksyneen päivitetyt sopimusehdot. Muiden sopimusasiakirjojen muutoksista on sovittava kirjallisesti erikseen, jotta muutokset olisivat päteviä.

Jos ReceiptHeron Loppukäyttäjien käyttöehdot ja ReceiptHeron tietosuojakäytäntö on asetettu saataville Kumppanisovelluksen yhteydessä siinä tarkoituksessa, että Loppukäyttäjät voivat aktivoida tai käyttää ReceiptHero-palvelua Kumppanisovelluksen kautta, ja ReceiptHero ilmoittaa Sovelluskehittäjää näitä koskevista muutoksista, Sovelluskehittäjän tulee korvata vanhat käyttöehdot ja tietosuojakäytännön uusilla ReceiptHeron Loppukäyttäjien käyttöehdoilla ja ReceiptHeron tietosuojakäytännöllä.

8. Markkinointi ja referenssit

Integraation valmistuttua Sovelluskehittäjä tiedottaa asiakaskunnalleen ReceiptHero-palvelun käyttöönotosta.

Sovelluskehittäjällä on Sopimuksen voimassaoloaikana oikeus käyttää hyvien liiketapojen mukaisesti ReceiptHero-palvelua koskevia tunnusmerkkejä.

ReceiptHerolla on oikeus käyttää hyvän liiketavan mukaisesti Sovelluskehittäjän nimeä tai logoa, sekä tämän Sopimuksen mukaista yhteistyötä referenssinään.

9. Maksut ja kustannukset

ReceiptHeron Sovelluskehittäjältä perimät maksut on yksilöity Sopimuksessa. Molemmat osapuolet vastaavat kustannuksistaan tähän Sopimukseen ja sen täyttämiseen liittyen (ml. ReceiptHeron käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kustannuksista), ellei toisin kirjallisesti sovita.

10. Tietosuoja

Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja ja asetuksia mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja mikä tahansa muu ohjeistus tai lakisääteinen käytäntö valvontaviranomaisen toimesta muutettuna tai päivitettynä.

Tietosuojaliitännäisiä käsitteitä kuten rekisterinpitäjä, käsittelijä ja henkilötieto käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen merkityksessä.

ReceiptHero noudattaa Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Jos Sovelluskehittäjän loppuasiakas on sopimussuhteessa lisäksi ReceiptHeroon, ReceiptHero käsittelee kyseisen loppuasiakkaan tietoja ReceiptHeron Loppukäyttäjien käyttöehtojen mukaisesti rekisterinpitäjänä. Siltä osin kuin Sovelluskehittäjä toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä Loppukäyttäjiin nähden, se vastaa henkilötietojen käsittelystä tämän Sopimuksen ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Ellei ReceiptHeron ja Sovelluskehittäjän välillä ole erikseen toisin sovittu, seuraavia ehtoja noudatetaan silloin, kun Sovelluskehittäjä toimii ainoana rekisterinpitäjänä ja ReceiptHero käsittelijänä Sovelluskehittäjän Asiakkaiden henkilötietojen osalta.

A. ReceiptHeron velvollisuudet ja oikeudet

 1. ReceiptHero käsittelee henkilötietoja Sovelluskehittäjän lukuun tietosuojalainsäädännön ja tämän Sopimuksen mukaisesti;

 2. ReceiptHero ei siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle;

 3. ReceiptHero käsittelee henkilötietoja ainoastaan Sovelluskehittäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti, ellei ReceiptHeroon sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin vaadita. Tämä Sopimus on osa dokumentoituja ohjeita;

 4. ReceiptHero varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ovat joko sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;

 5. ReceiptHero toteuttaa henkilötietojen käsittelijää koskevat pakottavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten tietoturvatoimenpiteet, käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi;

 6. ReceiptHero auttaa Sovelluskehittäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä;

 7. ReceiptHero auttaa Sovelluskehittäjää tämän pyynnöstä täyttämään sitä koskevat tietosuojalainsäädännön vaatimukset, taikka varmistumaan siitä taikka osoittamaan sen, että Sovelluskehittäjä on noudattanut tällaisia vaatimuksia ja saattaa Sovelluskehittäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen ReceiptHeron käsittelijänä toimimista ja säännösten noudattamisen osoittamista varten;

 8. ReceiptHero auttaa Sovelluskehittäjää varmistamaan, että Sovelluskehittäjälle rekisterinpitäjänä säädettyjä velvollisuuksia koskien käsittelyn turvallisuutta, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista rekisteröidyille ja viranomaisille, sekä vaikutustenarvioinnin tekemistä ja siitä tehtävää ennakkokuulemista, noudatetaan siltä osin kuin kyse on ReceiptHeron suorittamasta käsittelystä, ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot;

 9. ReceiptHero poistaa tai palauttaa Sovelluskehittäjän pyynnöstä ne henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista Sovelluskehittäjän ja ReceiptHeron välisen sopimuksen päätyttyä, ellei ReceiptHeroon sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin vaadita;

 10. ReceiptHero sallii Sovelluskehittäjän tai muun Sovelluskehittäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset, sekä osallistuu näihin;

 11. ReceiptHero ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä Sovelluskehittäjälle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, tai jos se katsoo, että Sovelluskehittäjän antamat ohjeet henkilötietojen käsittelemiseksi ovat lainvastaisia;

 12. ReceiptHero ylläpitää listaa käyttämistään käsittelijöistä osoitteessa [https://www.getreceipthero.com/subprocessors]. Rekisterinpitäjä voi vastustaa uusien käsittelijöiden lisäämistä.

 13. ReceiptHero on vastuussa käyttämänsä toisen käsittelijän henkilötietojen käsittelytoimista Sovelluskehittäjälle; ja

 14. ReceiptHerolla on oikeus veloittaa Sovelluskehittäjää yllä mainituista toimenpiteistä tuntiperusteisesti kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan.

B. Sovelluskehittäjän velvollisuudet ja oikeudet

 1. Sovelluskehittäjän tulee käsitellä henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa;

 2. Sovelluskehittäjä on velvollinen antamaan kustannuksellaan ReceiptHerolle tätä sitovat kirjalliset ohjeet ja tarvittavat tiedot henkilötietojen käsittelystä;

 3. Sovelluskehittäjä vastaa kaikista tietosuojalainsäädäntöön perustuvista rekisterinpitäjän velvoitteista suhteessa rekisteröityihin (mukaan lukien rekisteröityjen informointi henkilötietojen käsittelystä) ja ReceiptHeroon ja lisäksi siitä, että sen antamat ohjeet henkilötietojen käsittelystä ovat tietosuojalainsäädännön mukaiset;

 4. Sovelluskehittäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa ReceiptHerolle antamansa henkilötiedot;

 5. Sovelluskehittäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että se on saanut asiakkailtaan tarvittavat suostumukset, jotta ReceiptHero voi käsitellä henkilötietoja näiden sopimusehtojen mukaisesti; ja

 6. Sovelluskehittäjä valtuuttaa ReceiptHeron käsittelemään luovuttamiaan henkilötietoja näiden sopimusehtojen mukaisesti.

C. Sovelluskehittäjän antamat ohjeet henkilötietojen käsittelylle

 1. ReceiptHeron tulee käsitellä Sovelluskehittäjän Asiakkaita koskevia henkilötietoja tunnistaakseen Sovelluskehittäjän Asiakkaita koskevat sähköiset kuitit muiden ReceiptHeron käsittelemien sähköisten kuittien joukosta, ja välittääkseen ne eteenpäin Sovelluskehittäjän kanssa Integraation yhteydessä tai muutoin tarkemmin sovitulla tavalla;

 2. ReceiptHerolla on oikeus lisätä Sovelluskehittäjän Asiakkaiden sähköisille kuiteille mainoksia, palautetoimintoja, kanta-asiakkuuteen liittyviä elementtejä, CO2-seurantaa ja -kompensointia tai muita vuorovaikutteisia tai lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia tai palveluja;

 3. ReceiptHerolla on oikeus laatia Sovelluskehittäjän Asiakkaiden sähköisistä kuiteista anonyymejä tilastotietoja sekä toimittaa näitä anonyymejä tietoja niille Elinkeinonharjoittajille, joiden luona Sovelluskehittäjän Asiakas on tehnyt ostoksia;

 4. Käsiteltävät Henkilötiedot koskevat Sovelluskehittäjän Asiakkaiden kuitteja ja niistä ilmeneviä tietoja, kuten myyjä yhteystietoineen, ostokset hintoineen ja veroineen, kuitinantoajankohta, kuitin tunniste ja ostoksen yhteydessä käytetty maksukortti sekä muut kuitilta tavanomaisesti ilmenevät tiedot.

11. Tietoturva

ReceiptHero hyödyntää tavanomaisia tietoturvakäytäntöjä, kuten välitettyjen tietojen salausta tai hajauttamista sekä rajattua varmuuskopiointia. ReceiptHerolla on oikeus tilapäisesti katkaista pääsy ReceiptHero-palveluun, jos (i) Sovelluskehittäjä tai sen käyttämät laitteet tai ohjelmistot mahdollisesti vaarantavat ReceiptHero-palvelun tai kolmansien osapuolten tietoturvan, tai jos (ii) ReceiptHero-palveluun kohdistuu vakava tietoturvauhka.

Sovelluskehittäjän tulee ilmoittaa ReceiptHerolle mistä tahansa rekisteröidyn, lainsäätäjän tai muun henkilön, joka haluaa pääsyn tietoihin, valituksesta tai pyynnöstä liittyen tähän Sopimukseen, mukaan lukien henkilötietoihin. Kyseinen ilmoitus on tehtävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun Sovelluskehittäjä tulee siitä tietoiseksi.

Sovelluskehittäjän tulee ilmoittaa ReceiptHerolle mistä tahansa tietoturvaloukkauksesta liittyen tähän Sopimukseen, mukaan lukien henkilötietoihin. Kyseinen ilmoitus on tehtävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun Sovelluskehittäjä tulee siitä tietoiseksi.

Yllä tarkoitetut ilmoitukset tulee tehdä osoitteeseen [support@receipthero.io].

12. Immateriaalioikeudet

ReceiptHero tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki ReceiptHeroa koskevat immateriaalioikeudet (mukaan luettuna tekijänoikeudet, tietokannat, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit, hyödyllisyysmallit, verkkotunnukset sekä näitä koskevat hakemukset).

Sovelluskehittäjä saa käyttää ReceiptHero-palvelua vain Sopimuksen mukaisesti ja sen voimassaolon ajan. Sovelluskehittäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ReceiptHero-palvelu ja sen taustalla olevat ohjelmistot sisältävät ReceiptHeron ja kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia, kuten ohjelmiston lähdekoodin, ohjelmistokomponenttien erityiset suunnittelutavat, rakennekaavat ja -logiikat, ohjelmointitekniikat ja näitä koskevat dokumentit. ReceiptHeron ja sen taustalla olevien ohjelmistojen tai niiden koodin kopiointi, purkaminen, tutkiminen tai takaisinmallintaminen on kiellettyä. Sovelluskehittäjä sitoutuu olemaan hyödyntämättä sellaisia avoimen lähdekoodin komponentteja, jotka voisivat velvoittaa ReceiptHero-palvelun taustalla olevien ohjelmistojen lähdekoodin paljastamiseen.

Jos kolmas osapuoli väittää ReceiptHero-palvelun loukkaavan sen immateriaalioikeuksia, ReceiptHerolla on oikeus (i) hankkia tarvittavat käyttöoikeudet ReceiptHero-palvelun käytön jatkamiseksi, (ii) muuttaa ReceiptHeroa loukkauksen poistamiseksi, tai (iii) irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. ReceiptHerolla ei ole tällaisissa tilanteissa muita vastuita tai velvoitteita.

13. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka ovat sellaiseksi ymmärrettävä, mukaan lukien ReceiptHeron Yhteistyökumppaneilta peräisin olevat tiedot (”Luottamukselliset tiedot”).

Luottamuksellisena tietona ei pidetä tietoa, joka (i) on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (ii) on saatu kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (iii) oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen samaisen tiedon vastaanottamista toiselta osapuolelta, tai jonka (iv) toinen osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toisen osapuolen Luottamuksellista tietoa.

Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä Luottamuksellisia tietoja muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja niihinkin vain Sopimuksen kestäessä. Osapuolet noudattavat samaa huolellisuutta ja suojatoimenpiteitä koskien Luottamuksellisia tietoja kuin koskien omia samankaltaisia tietojaan, kuitenkaan ei koskaan kohtuullista huolellisuutta heikommalla tasolla.

Osapuolet kehittävät ja ylläpitävät suojatoimenpiteitä estääkseen oikeudettoman pääsyn Luottamuksellisiin tietoihin sekä Luottamuksellisien tietojen tuhoamisen, menettämisen ja muuntamisen estämiseksi. Molemmat osapuolet ilmoittavat viipymättä toiselle osapuolelle kaikista loukkauksista ja mahdollisista loukkauksista liittyen Luottamuksellisiin tietoihin ja tutkii sekä oikaisee sellaisia loukkauksia tai mahdollisia loukkauksia.

Sopimuksen päättymisen jälkeen osapuolet viipymättä palauttavat toisiltaan saamansa Luottamukselliset tiedot tai tuhoavat ne todistettavasti.

Osapuolet varmistavat, että heidän työntekijänsä noudattavat salassapitovaatimuksia tämän kohdan 13 mukaisesti.

Tähän kohtaan 13 liittyvät velvoitteet ovat voimassa Sopimuksen ajan ja joka tapauksessa kolmen (3) vuoden ajan Luottamuksellisen tiedon luovutusajankohdasta lukien, vaikka Sopimus päättyisikin aikaisemmin. Tämä kohta ei rajoita osapuolen lakisääteistä vastuuta yritys- tai liikesalaisuuksiin taikka tietosuojalainsäädäntöön liittyen.

Osapuolella on tämän kohdan 13 estämättä oikeus käyttää omassa liiketoiminnassaan, luovuttaa kolmansille osapuolille ja vastaavasti julkaista ReceiptHero-palvelun käytöstä kerättyjä tietoja anonymisoidussa muodossa, taikka muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, ettei tämä muu vastaava tapa vaaranna osapuolen Luottamuksellisten tietojen suojaa. Loppukäyttäjää koskevien osto- ja henkilötietojen osalta sovelletaan kuitenkin aina kohtaa 10.

14. Ei takuuta, vastuunrajoitukset

ReceiptHero-palvelun hyödyntäminen tapahtuu Sovelluskehittäjän omalla vastuulla. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa ReceiptHero-palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman takuita saatavuudesta, käytettävyydestä, virheettömyydestä taikka soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

ReceiptHero ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten tietojen katoamisesta tai niiden uudelleenluomisesta, saamatta jääneistä voitoista tai eduista, liikevaihdon vähentymisestä, mainehaitasta, kateostoista, kolmansille aiheutuneista vahingoista tai muista ennalta arvaamattomista vahingoista.

15. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai Sopimuksessa tarkemmin yksilöidyn määräajan. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa kirjallisesti toistaiseksi voimassa oleva Sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisajan kuluessa noudatetaan Sopimuksen ehtoja.

Molemmilla osapuolilla on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos (i) toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut Sopimusta, eikä ole korjannut menettelyään 14 päivän kuluessa vastaanotettuaan toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen sopimusrikkomuksesta, tai (ii) toinen osapuoli ajautuu konkurssiin, asetetaan yrityssaneeraukseen tai osoittautuu muutoin kykenemättömäksi vastaamaan Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Sopimuksen päätyttyä Loppukäyttäjien sähköiset kuitit ja muut osto- ja Henkilötiedot tulee hävittää ReceiptHeron tietosuojakäytännön mukaisesti, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Loppukäyttäjän Sovelluskehittäjälle antamasta nimenomaisesta suostumuksesta muuta johdu.


16. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä, ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa, ja jonka johdosta osapuolen velvoitteiden täyttäminen muodostuu kohtuuttoman vaikeaksi tai mahdottomaksi (”Ylivoimainen este”). Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, mielenosoitusta, työselkkausta, lakkoa, työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, luonnonmullistusta, tietoliikennekatkosta tai muuta vastaavaa seikkaa. Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos Ylivoimainen este on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan Sopimuksen täyttämiseen vähintään 30 päivän ajan.

17. Muut ehdot

Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät 60 päivän kuluessa johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Sopimuksen siirtäminen, alihankinnat. Osapuolella on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Muissa tilanteissa Sopimuksen siirtäminen edellyttää toisen osapuolen suostumusta. Osapuolella on oikeus käyttää alihankkijoita tämän Sopimuksen täyttämisessä. Osapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan.

Osittainen mitättömyys. Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun viranomaisen lainvoimaisella päätöksellä, niin sellainen mitättömyys tai pätemättömyys ei mitätöi koko Sopimusta, vaan Sopimus jää voimaan muilta osin. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan mitätöidyn tai pätemättömän ehdon sellaisella vastaavanlaisella sovittavissa olevalla ehdolla, jonka tarkoitus vastaa mitätöidyn tai pätemättömän ehdon taloudellisia päämääriä niin paljon kuin mahdollista.

Auditoinnit. Sovelluskehittäjä sallii ReceiptHeron tai sen Yhteistyökumppanin suorittaa tarkastuksia Sovelluskehittäjän tiloihin, järjestelmiin, menettelyihin, käytäntöihin, toimintoihin, tilikirjoihin ja luetteloihin, jotka liittyvät Sovelluskehittäjän velvoitteisiin ja toimiin tämän Sopimuksen alla varmistuakseen Sovelluskehittäjän sopimuksen noudattamisesta, mukaan lukien luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevat velvoitteet tämän Sopimuksen nojalla ja sovellettavien lakien noudattaminen. Tarkastukset toimitetaan Sovelluskehittäjän tavanomaisena työaikana.

Vakuutus. Sovelluskehittäjä hankkii ja ylläpitää omalla kustannuksellaan Sopimuksen voimassaoloaikana ja yhden (1) vuoden sen jälkeen vakuutussopimuksia, jotka ovat asianmukaisia ja riittäviä kattamaan Sovelluskehittäjän tämän Sopimuksen alaiset vastuut.