Solutions

Resources

Finnish
Finnish

Sopimusehdot elinkeinonharjoittajille


1. Yleistä

ReceiptHero Oy (”ReceiptHero”) on kehittänyt sähköisten kuittien välittämisen ja siihen liittyvien palveluiden mahdollistavan avoimen ReceiptHero-kuittiekosysteemin (“ReceiptHero-palvelu”).

Näissä yleisissä sopimusehdoissa määritetään ne ehdot, joiden mukaan ReceiptHero-palvelu integroidaan osaksi elinkeinonharjoittajan kassajärjestelmiä, maksupalveluita, sovelluksia tai verkkokauppaa ja joiden mukaan elinkeinonharjoittaja voi tarjota sähköisiä kuitteja ReceiptHero-palvelua hyödyntäville asiakkailleen.


2. Määritelmät

Elinkeinonharjoittaja tarkoittaa ReceiptHero-palvelun avulla sähköisiä kuitteja tarjoavaa tavaroita/palveluita myyvää toimijaa, joka on sopimussuhteessa ReceiptHeroon. Sovelluskehittäjä tarkoittaa ReceiptHeron välittämiä sähköisiä kuitteja käsittelevää yhteisöä, joka on sopimussuhteessa ReceiptHeroon. Kumppanisovellus tarkoittaa sovelluskehittäjän sovellusta, joka on integroitu ReceiptHero-palvelun kanssa. Sovelluskehittäjän Asiakas tarkoittaa Sovelluskehittäjän asiakasta, joka ei ole sopimussuhteessa ReceiptHeroon, mutta jonka maksukorttitietoja ja sähköisiä kuitteja ReceiptHero käsittelee Sovelluskehittäjän ja ReceiptHeron välisen sopimuksen mukaisesti. Yritysasiakas tarkoittaa ReceiptHeroa kuittien vastaanottotarkoituksessa hyödyntävää yritystä edustajineen. Kuluttaja tarkoittaa ReceiptHero-palvelua hyödyntävää kuluttaja-asiakasta. Loppukäyttäjä tarkoittaa sekä Yritysasiakkaita että Kuluttajia, jotka ovat sopimussuhteessa ReceiptHeroon.

3. Sopimus

Nämä yleiset sopimusehdot yhdessä ReceiptHeron ja Elinkeinonharjoittajan mahdollisesti erikseen sopimien muiden sopimusasiakirjojen kanssa muodostavat ReceiptHero-palvelua koskevan koko sopimuksen ReceiptHeron ja Elinkeinonharjoittajan välillä (”Sopimus”).

Sopimus syntyy, kun Elinkeinonharjoittaja on kirjallisesti hyväksynyt Sopimuksen tai ryhtyy käyttämään ReceiptHero-palvelua, kumpi ajankohta on aikaisempi. Jos näiden ehtojen ja muiden sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitoja, sovelletaan ensisijaisesti muita sopimusasiakirjoja, ja toissijaisesti tätä Sopimusta.

Jos Elinkeinonharjoittajalla on käytössään sovellus, jonka se haluaa saattaa ReceiptHeron Kumppanisovellukseksi, tulee tästä sopia ReceiptHeron kanssa erikseen.

4. Integraatio, valtuutus, tunnistetiedot, poissuljetut kumppanisovellukset

ReceiptHero-palvelu integroidaan osaksi Elinkeinonharjoittajan kassajärjestelmiä, maksupalveluita, sovelluksia tai verkkokauppaa erillisen integraatioprojektin mukaisesti (”Integraatio”)

Integraatio toteutetaan ReceiptHeron tarjoamien rajapintojen avulla sekä ReceiptHeron vaatimusten ja määrittelyjen mukaisesti.

Siltä osin kuin Elinkeinonharjoittajalla on käytössään ReceiptHeron yhteistyökumppanien (”Yhteistyökumppani”, lista Yhteistyökumppaneista on saatavilla ReceiptHeron verkkosivuilta [https://www.getreceipthero.com/fi/yhteistyökumppanit] ja ReceiptHero-palvelusta) kassajärjestelmiä tai maksupalveluita, Elinkeinonharjoittaja valtuuttaa ReceiptHeron suorittamaan Integraation Elinkeinonharjoittajan puolesta. Muissa tilanteissa Elinkeinonharjoittaja toteuttaa Integraation omalla kustannuksellaan ja haluamassaan aikataulussa. Elinkeinonharjoittaja tiedottaa ReceiptHeroa Integraation edistymisestä ja vastaa ReceiptHeron kysymyksiin koskien Integraatiota ilman aiheetonta viivytystä. Elinkeinonharjoittaja voi ryhtyä hyödyntämään ReceiptHero-palvelua, kun ReceiptHero on joko hyväksynyt Integraation tai ilmoittanut Integraation valmistumisesta kirjallisesti.

Osana Integraatiota Elinkeinonharjoittaja antaa ReceiptHerolle kaikki tarpeelliset tunnistetiedot koskien Elinkeinonharjoittajan kassajärjestelmiä, maksupalveluratkaisuja, pankkeja ja muita maksamiseen liittyviä suhteita, järjestelmiä ja ratkaisuja (”Elinkeinonharjoittajan Yksilöintitiedot”). Vaihtoehtoisesti Elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa ReceiptHeron hankkimaan Elinkeinonharjoittajan Yksilöintitiedot kolmansilta osapuolilta. Elinkeinonharjoittaja ymmärtää ja hyväksyy, että oikeat ja ajantasaiset Elinkeinonharjoittajan Yksilöintitiedot ovat välttämättömiä Integraation toiminnan kannalta ja ReceiptHero-palvelun tuottamiseksi. Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa viipymättä ReceiptHerolle tulevista muutoksista koskien Elinkeinonharjoittajan Yksilöintitietoja ja pyrkii siihen, että se ei toimeenpane mitään muutoksia ennen kuin ReceiptHerolla on ollut kohtuullinen aika päivittää Elinkeinonharjoittajan Yksilöintitiedot vastaavasti. Jos Elinkeinonharjoittajan Yksilöintitietojen muutoksia ei voida saattaa ReceiptHeron tiedoksi etukäteen, Elinkeinonharjoittaja toimittaa päivitetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, ja viipymättä ReceiptHeron pyynnöstä. ReceiptHero ei vastaa mistään ongelmista ReceiptHero-palvelussa, jotka johtuvat vääristä tai vanhentuneista Elinkeinonharjoittajan Yksilöintitiedoista.

Integraation aikana Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa ReceiptHerolle kirjallisesti myös kaikista Kumppanisovelluksista, joihin Elinkeinonharjoittajalta peräisin olevia sähköisiä kuitteja ei saa välittää. Jos kyseistä ilmoitusta ei ole tehty ja osapuolet eivät ole kirjallisesti muuta sopineet myöhemmässä vaiheessa, ReceiptHero välittää kaikki Elinkeinonharjoittajalta peräisin olevat sähköiset kuitit kaikille nykyisille ja tuleville Kumppanisovelluksille, jotka käyttävät ReceiptHero-palvelua, siltä osin kuin ne koskevat Loppukäyttäjiä tai Sovelluskehittäjän Asiakkaita ja niin on sovittu Loppukäyttäjän ja/tai Sovelluskehittäjän kanssa. Lista Kumppanisovelluksista on saatavilla ReceiptHeron verkkosivuilta ja ReceiptHero-palvelusta.

5. Elinkeinonharjoittajan pääasialliset tehtävät

Elinkeinonharjoittajan tulee ylläpitää osaltaan Integraatiota sekä ReceiptHero-palvelun toiminnan kannalta tarpeellisia Elinkeinonharjoittajan kassajärjestelmiä, maksupalveluita, sovelluksia, verkkokauppaa, toimintaympäristöjä ja tietoliikenneyhteyksiä. Elinkeinonharjoittaja vastaa lisäksi siitä, että sen oma henkilökunta tuntee ReceiptHeron perusominaisuudet ja toimintaperiaatteet sekä on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta henkilötietojen käsittelyssä.

Elinkeinonharjoittaja vastaa aina Loppukäyttäjien ostamiin tavaroihin tai palveluihin liittyvistä takuu- ja muista velvoitteistaan ja siitä, että se noudattaa kaikissa tilanteissa kuitin tarjoamista koskevia lakeja ja määräyksiä.

6. ReceiptHero-palvelun ylläpito ja vikatilanteet

ReceiptHero pyrkii kohtuullisin toimin siihen, että ReceiptHero-palvelu ja sen rajapinnat ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä pois lukien kehitys- tai huoltoajankohdat, joista ReceiptHero pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

ReceiptHero-palvelun häiriö- tai vikatilanteissa Elinkeinonharjoittajan tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemastaan viasta ReceiptHerolle sekä ReceiptHeron pyynnöstä osallistua kohtuullisissa määrin vikatilanteen selvittämiseen ReceiptHeron ja/tai Sovelluskehittäjän kanssa.

7. Muutokset

ReceiptHero voi kehittää ja muuttaa ReceiptHero-palvelua. ReceiptHerolla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä vähintään 90 päivää etukäteen. Jos Elinkeinonharjoittaja tämän jälkeen käyttää ReceiptHero-palvelua, sen katsotaan hyväksyneen päivitetyt sopimusehdot.


8. Markkinointi ja referenssit

Integraation valmistuttua Elinkeinonharjoittaja tiedottaa asiakaskuntaansa ReceiptHero-palvelun käyttöönotosta.

Elinkeinonharjoittajalla on Sopimuksen ollessa voimassa oikeus käyttää hyvien liiketapojen mukaisesti ReceiptHero-palvelua koskevia tunnusmerkkejä.

ReceiptHerolla on oikeus käyttää hyvän liiketavan mukaisesti Elinkeinonharjoittajan nimeä tai logoa sekä tämän Sopimuksen mukaista yhteistyötä referenssinään.

9. Maksut ja kustannukset

ReceiptHero ei veloita Elinkeinonharjoittajalta sähköisten kuittien välittämisestä erillisiä maksuja. Mahdollisista ReceiptHeron Elinkeinonharjoittajille tuottamista markkinointi- tai muista lisäarvoa tuottavista palveluista sovitaan Elinkeinonharjoittajan ja ReceiptHeron kesken erikseen. Molemmat osapuolet vastaavat kuitenkin aiheutuneista kustannuksistaan tähän Sopimukseen ja sen toimenpanoon liittyen (mukaan lukien ReceiptHero-palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kustannuksista), ellei kirjallisesti toisin ole sovittu.

10. Tietosuoja

10.1 Yleistä

Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja ja asetuksia mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja mikä tahansa muu sitova ohjeistus tai lakisääteinen käytäntö valvontaviranomaisen toimesta muutettuna tai päivitettynä (”Tietosuojalainsäädäntö”).

Tietosuojaliitännäisiä käsitteitä kuten rekisterinpitäjä, käsittelijä ja henkilötieto käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisessa merkityksessä.

ReceiptHero noudattaa Suomessa voimassa olevaa Tietosuojalainsäädäntöä.

ReceiptHero toimii rekisterinpitäjänä omien asiakkaidensa eli Loppukäyttäjien sähköisten kuittien ja muiden henkilötietojen osalta. Sovelluskehittäjän Asiakkaiden kuittien ja muiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii Sovelluskehittäjä ja henkilötietojen käsittelijänä vastaavasti ReceiptHero. Elinkeinonharjoittaja toimii rekisterinpitäjänä ja ReceiptHero henkilötietojen Käsittelijänä niiden Elinkeinonharjoittajien asiakkaiden kuittien osalta, jotka eivät koske ReceiptHeron Loppukäyttäjiä, eivätkä Sovelluskehittäjän Asiakkaita ("Elinkeinonharjoittajan Muut Asiakkaat").

Elinkeinoharjoittaja voi halutessaan toteuttaa Integraation siten, että ReceiptHerolle toimitetaan vain ReceiptHeron Loppukäyttäjien ja Sovelluskehittäjän Asiakkaiden kuitteja, jolloin ReceiptHero ei käsittele lainkaan Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden kuitteja. Integraation toteuttamisesta tällä tavoin sekä siitä mahdollisesti aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sovitaan erikseen Elinkeinonharjoittajan ja ReceiptHeron välillä. Samassa yhteydessä ReceiptHero ja Elinkeinonharjoittaja sopivat myös erikseen ReceiptHeron Yhteistyökumppanien maksutapahtumatietojen mahdollisesta käytöstä, joita Elinharjoittajalle saatetaan toimittaa Integraatiota varten.

10.2 Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

Siltä osin kuin ReceiptHero käsittelee Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden henkilötietoja tunnistaakseen Loppuasiakkaiden kuittitiedot Elinkeinonharjoittajan toimittamien kuittitietojen joukosta ja elleivät osapuolet erikseen toisin sovi, Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan seuraavaa:

A. ReceiptHeron oikeudet ja velvollisuudet

 1. ReceiptHero käsittelee henkilötietoja ainoastaan Elinkeinonharjoittajan lukuun sekä Tietosuojalainsäädännön ja Sopimuksen mukaisesti;

 2. ReceiptHero ei siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

 3. ReceiptHero käsittelee henkilötietoja ainoastaan Elinkeinonharjoittajan antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti, ellei ReceiptHeroon sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin edellytetä. Tämä Sopimus on osa dokumentoituja ohjeita;

 4. ReceiptHero varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ovat joko sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;

 5. ReceiptHero toteuttaa Henkilötietojen käsittelijää koskevat pakottavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten tietoturvatoimenpiteet, käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi;

 6. ReceiptHero auttaa Elinkeinonharjoittajaa asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä;

 7. ReceiptHero auttaa Elinkeinonharjoittajaa tämän pyynnöstä täyttämään rekisterinpitäjää koskevat Tietosuojalainsäädännön vaatimukset, taikka varmistumaan siitä taikka osoittamaan sen, että Elinkeinonharjoittaja on noudattanut tällaisia vaatimuksia ja saattaa Elinkeinonharjoittajan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen ReceiptHeron käsittelijänä toimimista ja säännösten noudattamisen osoittamista varten;

 8. ReceiptHero auttaa Elinkeinonharjoittajaa varmistamaan, että Elinkeinonharjoittajalle rekisterinpitäjänä säädettyjä velvollisuuksia koskien käsittelyn turvallisuutta, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista rekisteröidyille ja viranomaisille, sekä vaikutustenarvioinnin tekemistä ja siitä tehtävää ennakkokuulemista, noudatetaan siltä osin kuin kyse on ReceiptHeron suorittamasta käsittelystä, ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot;

 9. ReceiptHero poistaa tai palauttaa Elinkeinonharjoittajan pyynnöstä ne Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista Elinkeinonharjoittajan ja ReceiptHeron välisen Sopimuksen päätyttyä, ellei ReceiptHeroon sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä toisin edellytetä;

 10. ReceiptHero sallii Elinkeinonharjoittajan tai muun Elinkeinonharjoittajan valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu näihin;

 11. ReceiptHero ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä Elinkeinonharjoittajalle saatuaan tiedon Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tai jos se katsoo, että Elinkeinonharjoittajan antamat ohjeet Henkilötietojen käsittelemiseksi ovat lainvastaisia;

 12. ReceiptHero ylläpitää listaa käyttämistään käsittelijöistä osoitteessa [https://www.getreceipthero.com/subprocessors] ja ilmoittaa uusista käsittelijöistä kyseisessä osoitteessa. Rekisterinpitäjä voi vastustaa uusien käsittelijöiden lisäämistä.

 13. ReceiptHero on vastuussa käyttämänsä toisen käsittelijän henkilötietojen käsittelytoimista Elinkeinonharjoittajalle; ja

 14. ReceiptHerolla on oikeus veloittaa Elinkeinonharjoittajaa yllä mainituista toimenpiteistä tuntiperusteisesti kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan.

B. Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet ja oikeudet

 1. Elinkeinonharjoittajan tulee käsitellä henkilötietoja noudattaen Tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa;

 2. Elinkeinonharjoittaja voi omalla kustannuksellaan antaa ReceiptHerolle tätä sitovia kirjallisia ohjeita ja tarvittavat tiedot henkilötietojen käsittelystä;

 3. Elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista Tietosuojalainsäädäntöön perustuvista rekisterinpitäjän velvoitteista suhteessa rekisteröityihin (mukaan lukien rekisteröityjen informointi henkilötietojen käsittelystä) ja ReceiptHeroon ja lisäksi siitä, että sen antamat ohjeet henkilötietojen käsittelystä ovat Tietosuojalainsäädännön mukaisia;

 4. Elinkeinonharjoittaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa ReceiptHerolle antamansa henkilötiedot; ja

 5. Elinkeinonharjoittaja valtuuttaa ReceiptHeron käsittelemään luovuttamiaan Henkilötietoja näiden sopimusehtojen mukaisesti.

C. Elinkeinonharjoittajan antamat ohjeet henkilötietojen käsittelylle

 1. ReceiptHeron on käsiteltävä henkilötietoja yksinomaan tunnistaakseen Elinkeinoharjoittajan toimittamien henkilötietojen joukosta niiden asiakkaiden kuitit, jotka koskevat ReceiptHeron Loppukäyttäjiä tai Sovelluskehittäjän Asiakkaita niin, että ReceiptHero voi käsitellä kuitit niin kuin on sovittu Loppukäyttäjän ja/tai Sovelluskehittäjän kanssa;

 2. ReceiptHeron tulee poistaa kaikki sellaiset Elinkeinonharjoittajan antamat henkilötiedot, joita ReceiptHero ei pysty yhdistämään Loppukäyttäjiinsä tai Sovelluskehittäjän Asiakkaisiin viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun se vastaanotti tiedot Elinkeinonharjoittajalta, ellei Elinkeinonharjoittaja ole ohjeistanut toisin Sopimuksen nojalla (esimerkiksi Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden ostosten raportoimiseksi tai kuittien arkistointipalveluiden tuottamiseksi Elinkeinonharjoittajalle);

 3. ReceiptHeron käsittelemät henkilötiedot koskevat Elinkeinonharjoittajan Muiden Asiakkaiden sähköisiä kuitteja ja niistä ilmeneviä tietoja, kuten myyjä yhteystietoineen, ostokset hintoineen ja veroineen, kuitinantoajankohta, kuitin tunniste ja ostoksen yhteydessä käytetty maksukortti sekä muut kuitilta tavanomaisesti ilmenevät tiedot; ja

 4. Käsiteltävät henkilötiedot koskevat Elinkeinonharjoittajan kaikkien asiakkaiden kuitteja.

10.3 Loppukäyttäjien tietojen siirto ReceiptHerolle, Maksutapahtumatietojen mahdollinen käsittely

Elinkeinonharjoittaja toimii rekisterinpitäjänä asiakkaitaan koskevien kuittitietojen osalta. Sen jälkeen, kun tietyn kuitin tai muun henkilötiedon on tunnistettu koskevan Loppukäyttäjää ja Elinkeinonharjoittaja on luovuttanut mainitut henkilötiedot ReceiptHerolle, ReceiptHero toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä suhteessa mainittuihin henkilötietoihin. Elinkeinonharjoittaja, joka on saattanut mainitut tiedot ReceiptHeron saataville, on niin ikään itsenäinen rekisterinpitäjä mainittujen henkilötietojen osalta siltä osin kuin Elinkeinonharjoittaja edelleen käsittelee tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa.

Tässä kohdassa 10.3 mainitut henkilötietojen käsittelytoimet soveltuvat henkilötietoihin, jotka Elinkeinonharjoittaja on luovuttanut ReceiptHerolle ja jotka koskevat Loppukäyttäjiä. Luovuttaessaan henkilötietoja ReceiptHerolle Elinkeinonharjoittaja voi hyödyntää ReceiptHeron Yhteistyökumppaneiden tai Elinkeinonharjoittajan lukuun toimivien muiden kolmansien osapuolten palveluita.

Riippuen Elinkeinonharjoittajan ja ReceiptHeron välisestä integraatiosta, ReceiptHero saattaa toimittaa tai tarjota Elinkeinonharjoittajalle pääsyn maksutapahtumatietoihin ("Maksutapahtumatiedot"), joiden avulla Elinkeinonharjoittaja (yhdessä palveluntarjoajiensa kanssa) suorittaa ReceiptHeron Loppukäyttäjiä tai sen yhteistyökumppanien asiakkaita koskevien kuittien tunnistamisen ja toimittaa ReceiptHerolle vain näitä henkilöryhmiä koskevat kuitit ja muut henkilötiedot. Tätä kohtaa 10.3 sovelletaan myös tällaiseen käsittelyyn.

Jos Elinkeinonharjoittaja saa Maksutapahtumatietoja ReceiptHerolta, Elinkeinonharjoittaja voi käyttää näitä tietoja yksinomaan toimittaakseen ReceiptHerolle sellaiset kuittitiedot, jotka liittyvät ReceiptHeron toimittamien Maksutapahtumatietojen mukaisiin ostoksiin. Elinkeinonharjoittaja sitoutuu erityisesti, ettei se suoraan tai epäsuorasti:

 1. jaa, paljasta, jälleenmyy, jaa edelleen, vuokraa tai alilisensoi Maksutapahtumatietoja tai muita Maksutapahtumatiedoista johdettuja tietoja kenellekään muulle osapuolelle mihinkään tarkoitukseen;

 2. lataa, kopioi, uudelleenluo, muuta, käännä, takaisinmallinna, pura, hajota osiin, luo johdannaisteoksia tai muuten yritä selvittää Maksutapahtumatiedoista lähdekoodia tai yrityssalaisuuksia, peukaloi tai puutu mitenkään Maksutapahtumatietoihin;

 3. käytä Maksutapahtumatietoja (vaikka tiedot olisivat aggregoitu tai anonymisoitu) kohdistamiseen, raportointiin, tuoteominaisuuksiin, profilointiin, asiakkaiden käyttäytymismallien analysointiin, luokitteluun tai muuhun markkinointiin;

 4. käytä Maksutapahtumatietoja tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen; tai

 5. käytä, yhdistä tai aggregoi Maksutapahtumatietoja muiden tietojen kanssa.

Sopimuksessa sovitut vastuunrajoitukset eivät sovellu Elinkeinonharjoittajan mahdollisiin Maksutapahtumatietoja koskeviin sopimusrikkomuksiin.

Elinkeinonharjoittaja voi säilyttää ReceiptHerolta saatuja Maksutapahtumatietoja vain niin pitkään, kun on tarpeen tämän Sopimuksen velvoitteiden noudattamiseksi, ei kuitenkaan missään tilanteessa yli kuutta (6) kuukautta siitä, kun tiedot on saatu ReceiptHerolta.

A. Henkilötietojen luovuttaminen ja käsittely

Molemmat osapuolet rekisterinpitäjinä sitoutuvat noudattamaan niille Tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvoitteita koskien henkilötietojen käsittelyä. Tässä kohdassa 10.3 mainitut asiat eivät sovellu sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka toinen Sopimuksen osapuoli on hankkinut omia tarkoituksiaan varten kolmannelta osapuolelta, eikä Sopimuksen toiselta osapuolelta.

Henkilötietoja luovuttavan osapuolen tulee:

 1. Luovuttaa henkilötietoja vain Sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi tai muiden osapuolten välillä kirjallisesti sovittujen tarkoituksien täyttämiseksi (“Hyväksytyt Tarkoitukset”);

 2. Varmistaa, että se on (i) toimittanut rekisteröidylle tarvittavat tiedot koskien henkilötietojen luovuttamista tietojen vastaanottajalle tai vastaanottajaryhmälle; ja (ii) hankkinut tarvittavat suostumukset tai valtuutukset, joita tarvitaan, jotta henkilötietojen vastaanottaja voi vapaasti käsitellä henkilötietoja edellä määriteltyihin Hyväksyttyihin Tarkoituksiin; ja

 3. Luovuttaa arkaluonteisia henkilötietoja niiden vastaanottajalle vain, kun se on tarpeen Hyväksyttyjä Tarkoituksia varten ja vain silloin, kun tietojen luovuttaja on etukäteen saanut rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen tai todistanut tietojen vastaanottajalle tyydyttävällä tavalla, että tietojen luovuttamiselle on olemassa lailliset perusteet.

Kun osapuoli saa haltuunsa henkilötietoja toiselta osapuolelta, sen tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

 1. Henkilötietoja ei saa käsitellä muihin kuin Hyväksyttyihin Tarkoituksiin (paitsi silloin kun kyse on soveltuvan lainsäädännön vaatimusten noudattamisesta);

 2. Henkilötietoja ei saa käsitellä pidempään, kun se on tarpeen Hyväksyttyä Tarkoitusta varten (paitsi silloin kun kyse on soveltuvan lainsäädännön vaatimusten noudattamisesta); ja

 3. Lisäksi osapuolen tulee - huomioiden relevantti teknologia ja sen implementointikulut, käsittelyn luonne ja laajuus, luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille aiheutuvien riskien todennäköisyys ja vakavuus - ottaa käyttöön sopivia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen, että turvallisuuden taso vastaa riskitasoa ja Sopimuksessa sovittuja toimenpiteitä, ja joiden tarkoituksena on suojella henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta menetykseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Ellei Elinkeinonharjoittajan kanssa ole nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin sovittu, ReceiptHerolla on oikeus käsitellä Elinkeinonharjoittajan luovuttamia henkilötietoja:

 1. tarjotakseen ja välittääkseen sähköisiä kuitteja eri toimijoiden välillä kuten on tarkemmin sovittu Loppukäyttäjien, Elinkeinonharjoittajien ja Sovelluskehittäjien välillä;

 2. ReceiptHeron kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin; ja

 3. mihin tahansa muihin tarkoituksiin, joita varten rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa tai jolle on löydettävissä jokin toinen laillinen käsittelyperuste.

Selvyyden vuoksi edellä mainittuja käyttötapauksia pidetään Hyväksyttyinä Tarkoituksina.

B. Tietoturvaloukkaukset ja turvallisuus henkilötietoja luovutettaessa

Tietoturvaloukkauksen sattuessa henkilötietojen vastaanottajan tulee ilmoittaa tapahtuneesta henkilötietojen luovuttajalle ilman aiheetonta viivästystä.

Molempien osapuolten tulee toisen osapuolen pyynnöstä tehdä kohtuullisissa määrin yhteistyötä tietosuojaviranomaiselle ja mahdollisesti rekisteröidylle toimitettavan tietoturvaloukkausta koskevan ilmoituksen osalta.

Henkilötietojen luovuttaja on vastuussa henkilötietojen suojasta siltä osin kuin henkilötiedot ovat hänen hallussaan. Henkilötietojen vastaanottaja on vastuussa henkilötietojen suojasta siltä osin kuin kyseiset henkilötiedot ovat hänen hallussaan.


C. Osapuolten keskinäinen yhteistyö ja avustus

Molempien osapuolten tulee, toisen osapuolen pyynnöstä, tehdä kohtuullisissa määrin yhteistyötä toisen osapuolen kanssa koskien seuraavia asioita:

 1. Rekisteröityjen pyynnöt;

 2. Muut rekisteröidyn yhteydenotot koskien hänen henkilötietojensa käsittelyä; ja

 3. Yhteydenottopyynnöt ja muu kommunikointi tietosuojaviranomaisen kanssa koskien henkilötietojen käsittelyä tai Tietosuojalainsäädännön noudattamista.

11. Tietoturva


ReceiptHero hyödyntää tavanomaisia tietoturvakäytäntöjä, kuten välitettyjen tietojen salausta tai hajauttamista sekä rajattua varmuuskopiointia. ReceiptHerolla on oikeus tilapäisesti katkaista pääsy ReceiptHero-palveluun, jos (i) Elinkeinonharjoittaja tai sen käyttämät laitteet tai ohjelmistot mahdollisesti vaarantavat ReceiptHero-palvelun tai kolmansien osapuolten tietoturvan, tai jos (ii) ReceiptHero-palveluun kohdistuu vakava tietoturvauhka.

Elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa ReceiptHerolle mistä tahansa rekisteröidyn, lainsäätäjän tai muun henkilön, joka haluaa pääsyn tietoihin, valituksesta tai pyynnöstä liittyen tähän Sopimukseen, mukaan lukien henkilötietoihin. Kyseinen ilmoitus on tehtävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun Elinkeinonharjoittaja tulee siitä tietoiseksi.

Elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa ReceiptHerolle mistä tahansa tietoturvaloukkauksesta liittyen tähän Sopimukseen, mukaan lukien henkilötietoihin. Kyseinen ilmoitus on tehtävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun Elinkeinonharjoittaja tulee siitä tietoiseksi.

Yllä tarkoitetut ilmoitukset tulee tehdä osoitteeseen [support@receipthero.io].


12. Immateriaalioikeudet

ReceiptHero tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki ReceiptHeroa koskevat immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, tietokannat, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit, hyödyllisyysmallit, verkkotunnukset sekä näitä koskevat hakemukset).

Elinkeinonharjoittaja saa hyödyntää ReceiptHero-palvelua vain Sopimuksen mukaisesti ja sen voimassaolon ajan. Elinkeinonharjoittaja ymmärtää ja hyväksyy, että ReceiptHero-palvelun ja sen taustalla olevat ohjelmistot sisältävät ReceiptHeron ja kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia, kuten ohjelmiston lähdekoodin, ohjelmistokomponenttien erityiset suunnittelutavat, rakennekaavat ja -logiikat, ohjelmointitekniikat ja näitä koskevat dokumentit. ReceiptHero-palvelun tai sen taustalla olevien ohjelmistojen kopiointi, purkaminen, tutkiminen tai takaisinmallintaminen on kiellettyä.

Jos kolmas osapuoli väittää ReceiptHero-palvelun loukkaavan sen immateriaalioikeuksia, ReceiptHerolla on oikeus (i) hankkia tarvittavat käyttöoikeudet ReceiptHeron käytön jatkamiseksi, (ii) muuttaa ReceiptHero-palvelua loukkauksen poistamiseksi, tai (iii) irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. ReceiptHerolla ei ole tällaisissa tilanteissa muita vastuita tai velvoitteita.

13. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka ovat sellaiseksi ymmärrettävä, mukaan lukien ReceiptHeron Yhteistyökumppaneilta peräisin olevat tiedot (”Luottamukselliset tiedot”).

Luottamuksellisena tietona ei pidetä tietoa, joka (i) on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (ii) on saatu kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (iii) oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen samaisen tiedon vastaanottamista toiselta osapuolelta, tai jonka (iv) toinen osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toisen osapuolen Luottamuksellista tietoa.

Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä Luottamuksellisia tietoja muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja niihinkin vain Sopimuksen voimassaoloaikana. Osapuolet noudattavat samaa huolellisuutta ja suojatoimenpiteitä koskien Luottamuksellisia tietoja kuin koskien omia samankaltaisia tietojaan, ei koskaan kuitenkaan heikommalla tasolla kuin kohtuullisella huolellisuudella.

Osapuolet kehittävät ja ylläpitävät suojatoimenpiteitä estääkseen oikeudettomaan pääsyyn Luottamuksellisiin tietoihin sekä Luottamuksellisien tietojen tuhoamisen, menettämisen ja muuntamisen estämiseksi. Molemmat osapuolet ilmoittavat viipymättä toiselle osapuolelle kaikista loukkauksista tai mahdollisista loukkauksista liittyen Luottamuksellisiin tietoihin ja tutkii sekä oikaisee sellaisia loukkauksia tai mahdollisia loukkauksia.

Sopimuksen päättymisen jälkeen osapuolten on viipymättä palautettava toisiltaan saamansa Luottamukselliset tiedot tai tuhottava ne todistettavasti.

Osapuolet varmistavat, että heidän työntekijänsä noudattavat salassapitovaatimuksia tämän kohdan 13 mukaisesti.

Tähän kohtaan 13 liittyvät velvoitteet ovat voimassa Sopimuksen voimassaoloajan ja joka tapauksessa kolmen (3) vuoden ajan Luottamuksellisen tiedon luovutusajankohdasta lukien, vaikka Sopimus päättyisikin aikaisemmin. Tämä kohta ei rajoita osapuolen lakisääteistä vastuuta liittyen yritys- tai liikesalaisuuksiin.

Osapuolella on tämän kohdan 13 estämättä oikeus käyttää omassa liiketoiminnassaan, luovuttaa kolmansille osapuolille ja vastaavasti julkaista ReceiptHero-palvelun käytöstä kerättyjä tietoja anonymisoidussa muodossa taikka muulla vastaavalla tavalla edellyttäen, ettei tämä muu vastaava tapa vaaranna osapuolen Luottamuksellisten tietojen suojaa. Loppukäyttäjää koskevien osto- ja Henkilötietojen osalta sovelletaan kuitenkin aina kohtaa 10.

14. Ei takuuta, vastuunrajoitukset

ReceiptHero-palvelun hyödyntäminen tapahtuu Elinkeinonharjoittajan omalla vastuulla. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa ReceiptHero-palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman takuita saatavuudesta, käytettävyydestä, virheettömyydestä taikka soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

ReceiptHero ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten tietojen katoamisesta tai niiden uudelleenluomisesta, saamatta jääneistä voitoista tai eduista, liikevaihdon vähentymisestä, mainehaitasta, kateostoista, kolmansille aiheutuneista vahingoista tai muista ennalta arvaamattomista vahingoista.


15. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa Sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisajan aikana noudatetaan Sopimuksen ehtoja.

Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos (i) toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut Sopimusta eikä ole korjannut menettelyään 14 päivän kuluessa vastaanotettuaan toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen sopimusrikkomuksesta, tai (ii) toinen osapuoli ajautuu konkurssiin, asetetaan yrityssaneeraukseen tai osoittautuu muutoin kykenemättömäksi vastaamaan Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.16. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa ja jonka johdosta osapuolen velvoitteiden täyttäminen muodostuu kohtuuttoman vaikeaksi tai mahdottomaksi (”Ylivoimainen este”). Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, mielenosoitusta, työselkkausta, lakkoa, työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, luonnonmullistusta, tietoliikennekatkosta tai muuta vastaavaa seikkaa. Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos Ylivoimainen este on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan Sopimuksen täyttämiseen vähintään 30 päivän ajan.


17. Muut ehdot

Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät 60 päivän kuluessa johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Suomessa, Pirkanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

Sopimuksen siirtäminen, alihankinnat. Osapuolella on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Muissa tilanteissa Sopimuksen siirtäminen edellyttää toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Osapuolella on oikeus käyttää alihankkijoita tämän Sopimuksen täyttämisessä. Osapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan.

Osittainen mitättömyys. Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun viranomaisen lainvoimaisella päätöksellä, niin sellainen mitättömyys tai pätemättömyys ei mitätöi koko Sopimusta, vaan Sopimus jää voimaan muilta osin. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan mitätöidyn tai pätemättömän ehdon sellaisella vastaavanlaisella sovittavissa olevalla ehdolla, jonka tarkoitus vastaa mitätöidyn tai pätemättömän ehdon taloudellisia päämääriä niin hyvin kuin mahdollista.

Auditoinnit. Elinkeinonharjoittaja sallii ReceiptHeron tai sen Yhteistyökumppanin suorittaa tarkastuksia Elinkeinonharjoittajan tiloihin, järjestelmiin, menettelyihin, käytäntöihin, toimintoihin, tilikirjoihin ja luetteloihin, jotka liittyvät Elinkeinonharjoittajan velvoitteisiin ja toimiin tämän Sopimuksen alla varmistuakseen Elinkeinonharjoittajan sopimuksen noudattamisesta, mukaan lukien luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevat velvoitteet tämän Sopimuksen nojalla ja sovellettavien lakien noudattaminen. Tarkastukset toimitetaan Elinkeinonharjoittajan tavanomaisena työaikana.

Vakuutus. Elinkeinonharjoittaja hankkii ja ylläpitää omalla kustannuksellaan Sopimuksen voimassaoloaikana ja yhden (1) vuoden sen jälkeen vakuutussopimuksia, jotka ovat asianmukaisia ja riittäviä kattamaan Elinkeinonharjoittajan tämän Sopimuksen alaiset vastuut.